Наукова діяльність кафедри управління та адміністрування

Сучасний стан економіки України потребує удосконалення теоретико-методологічних підходів щодо ефективного управління економікою на рівні підприємств, галузей, регіонів та країни. Форми і методи управління, які застосовуються сьогодні не сприяють раціональному використанню наявного потенціалу та ефективному розвитку економіки.

Не зважаючи на ознаки економічного зростання, недостатність ефективного управління на всіх рівнях господарювання, формуються проблеми що проявляються у збитковості та низькій рентабельності виробництв, неплатоспроможності та не конкурентоздатності, незбалансованості відтворювальних процесів. Сучасні трансформаційні умови розвитку економіки вимагають пошуку, обґрунтування та застосування механізмів результативного управління, нових інструментів маркетингу, інновацій в економічному аналізі задля уникнення кризових явищ та мінімізації їх наслідків, використання економічного, людського, природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів для досягнення якісно нового рівня ефективності та конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Для формування теоретичного, методичного підґрунтя розв’язання деструктивних пропорцій розвитку секторів економіки та вдосконалення механізмів управління суб’єктами господарювання, державним сектором економіки колектив кафедри визначив та виконує такі завдання дослідження:

  • проаналізувати соціально-економічний розвиток підприємств в умовах нестабільних економічних процесів;
  • виявити економіко-географічні проблеми ефективності антикризового управління природокористування в Запорізькій області;
  • простежити особливості становлення та розвитку філософії ринкових відносин в період глобалізації та інформаційної революції;
  • розглянути механізми державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України;
  • сформувати концепції антикризового управління у соціально-економічних сферах.

До наукової діяльності залучаються студенти, які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри, входять до ініціативних груп з наукових досліджень, студентських гуртків.

Діяльність наукового гуртка, ініціативних груп спрямовується на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних) компетенцій, а також досвіду одержання умінь та навичок через проведення наукових досліджень.

Задачами наукових студентських обєднань є:

  • розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • опанування студентами методів дослідження економічних явищ і процесів;
  • підготовка до проведення наукових досліджень і виступів на конференціях;
  • апробація та впровадження результатів наукових досліджень.