Освітній процес кафедри економіки, управління та адміністрування

Кафедра здійснює підго­товку здобувачів вищої освіти за чотирма спеціальностями на освітніх ступенях бакалавр та магістр. Колекти­вом кафедри розроблені вісім освітньо-професійних програм першого та другого рівнів вищої освіти:

В межах освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес” присвоюється кваліфікація “Бакалавр готельно-ресторанної справи”.

Спеціальність 051 Економіка пропонує студентам-бакалаврам навчання за освітньо-професійною програмою “Економіка та бізнес” з присвоєння кваліфікації “Бакалавр економіки”.

Магістрам-економістам присвоюється кваліфіка­ція “Магістр економіки” за освітньо-професійними програмами “Керівництво персоналом та економіка праці” або “Економіка та адміністрування в охороні здоров’я” .

Спеціальність 073 Менеджмент пропонує бакалавру за освітньо-професійною програмою “Менеджмент підприємств і організацій” присвоєння кваліфікації “Бакалавр менеджменту”.

Магістру-менеджеру присвоюється кваліфіка­ції: “Магістр менеджменту” за освітньо-професійними програмами “Управління навчальними закладами” або “Менеджмент підприємств і організацій”.

В межах спеціальності 075 Маркетинг присвоюється кваліфіка­ція “Бакалавру маркетингу” за освітньо-професійною програмою “Маркетинг товарів та послуг і рекламний бізнес”.

Навчальна, виховна та науково-дослідна робота кафедри спрямована на за­безпечення фахівців відпові­дних спеціальностей потенціалом новітніх еконо­мічних, організаційних, управлінських технологій для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності за фа­хом, на розвиток вмінь само­стійно та кваліфіковано ви­рішувати комплекс завдань відповідно до їх функціона­льних обов’язків.

Задля набуття студентами практичних навичок, якими потрібно володіти для досягнення успіху у своїй професійній діяльності, а також профільної підготовки до майбутньої професійної діяльності в навчальних планах спеціальностей передбачено проходження студентами різних видів практик на підприємствах різної функціональної направленості залежно від обраної спеціалізації. Партнерами кафедри є Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільпо-Фуд”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Мелітопольський завод турбокомпресорів”, Туристична агенція “Море турів”, туристична агенція “Мир путишествий” та ін.