Нормативно-правові документи

Загальний розділ

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін 

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти 

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти 

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти 

Положення про курсові роботи 

Положення про дипломні роботи 

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти 

Положення про заочну форму навчання 

Положення про гарантів освітніх програм 

Положення про кураторів ECTS

Інші Положення щодо організації 

Наука

Соціальна підтримка

Викладачу

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікаційні освітні програми

Положення про науково-методичну раду 

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту)

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу 

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів)