Освітній процес кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізації:

  • Інформаційні системи та технології еколого-економічного моніторингу
  • Інформаційні системи та технології промислового виробництва

Освітні ступені:
бакалавр (4 роки)

Найкраще в обраній професії

126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність передбачає ретельне вивчення всього циклу життєдіяльності програмного забезпечення, що дозволяє студенту розробляти, впроваджувати та адаптувати інформаційні технології під час розв’язку конкретних задач на підприємствах. Зокрема, формування розуміння сутності системних процесів у промисловій, гуманітарній та економічній діяльності, що надає випускнику переваги для успішного конкурування на сучасному ринку праці.

Інформаційні системи та технології еколого-економічного моніторингу

Ця спеціалізація передбачає аналіз та створення складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій. Випускники цієї спеціалізації працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних систем та комп’ютерних мереж підприємств, аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних та знань, викладачами та науковими співробітниками науково-дослідних інститутів.

Інформаційні системи та технології промислового виробництва

Майбутні випускники цієї спеціалізації – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої  діяльності яких є розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління, проектування та розробка програмних систем, побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп’ютерних мереж, технології створення та управління базами даних, сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем та технології моделювання об’єктів, класів та систем. Спеціалісти високого рівня спеціалізації «Інформаційні системи та технології промислового виробництва» є невід’ємними учасниками модернізації, автоматизації та інформатизації передових підприємств.

Посади:

  • Розробники обчислювальних систем.
  • Професіонали в галузі програмування.
  • Розробники комп’ютерних програм.
  • Професіонали в інших галузях обчислень (комп’юте­ризації).
  • Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
  • Техніки-програмісти.

Підготовку сучасного фахівця з інформаційних систем та технологій забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (системне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, візуальне програмування, веб-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних та інформаційні системи, обробка зображень).

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації “Фахівець з інформаційних систем та технологій”. Освітній ступінь бакалавра з комп’ютерних наук є базовим для продовження  навчання за програмою підготовки магістра.

Навчання здійснюється в лекційних залах та комп’ютерних класах, оснащених сучасною комп’ютерною технікою, укомплектованих у повному обсязі науковою літературою бібліотеці та читальному залі.

Базами практики є ООО «Медіана», промислове підприємство  «Біол»,  та інші.

Освітньо-професійна програма