Афанасьєва Людмила Василівна

Завідувачка кафедри, доцент, кандидат філософських наук

Директорка Центру соціологічних досліджень  МДПУ

Радник міського голови з питань інтеркультурної інтеграції міста Мелітополь.

Експертка Українського культурного фонду (2020р.)

Член САУ (членський квиток №1385)

Закінчила: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1985.

Авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

– соціологія молоді та освіти

-інтеркультурна комунікація та компетентність,

-соціокультурний простір міста

– партисипативне залучення і дослідження;

– картування громад;

– соціальна адаптація та інтеграція в етнокультурному середовищі.

Стажування:

Зальцбургський університет (м.Зальцбург, Австрія, 2015 р., 2016 р.)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна 2017 р.)

Учасниця Міжнародних форумів Програми Ради Європи Інтеркультурні міста:

(ICC) Milestone Event on ” Urban policies for inclusive integration of migrants and diversity advantage, Lisbon,  28-29 November 2017 Council of Europe

Conference on the role of cultural hertiage in enhancing commynity cohesion Council of Europe,
Strasbourg 13 November 2018

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста

Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47
17 2018
Міжкультурний діалог в контексті єднання України

ЛВ Афанасьєва, ЄМ Музя, К Колева, РІ Олексенко
Українознавчий альманах, 15-20
15 2017
Интеркультурность как успешная модель развития поликультурного городского сообщества

Л Афанасьева, Р Олексенко
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 6-13
14 2018
Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін

ЛВ Афанасьєва
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …
11 2013
Экономико-правовой механизм реализации новой модели современной культурной политики Украины

РИ Олексенко, ЛВ Афанасьєва
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных …
9 2019
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору

Л Афанасьєва
Versus, 34-40
9 2014
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума

ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58
9 2013
До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки

Л Афанасьєва, Н Лисак
Економіст
9 2003
Міжкультурна компетентність як стратегема демократичного розвитку поліетнічної міської громади

ЛВ Афанасьєва
Українознавчий альманах, 62-66
8 2017
Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста

ЛВ Афанасьєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
7 2014
Формування національних духовних цінностей у вузівській підготовці

ЛВ Афанасьєва
Всебічний розвиток особистості студента/[за ред. акад. АПН України ДО …
7 2001
Компетентнісний підхід як освітня інновація у підготовці майбутніх менеджерів організацій

ЛВ Афанасьєва
Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: педагогічні науки, 242
6 2012
Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста

ЛВ Афанасьєва
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 33-40
5 2013
Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації

В Молодиченко, Л Афанасьєва
Versus, 24-31
4 2016
Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір

L Afanasieva, K Rubicondo-Khovanova
Українознавчий альманах 18
4 2015
Толерантність в поліетнічному просторі Східної Таврії: поколінських підхід

ЛВ Афанасьєва, ЛФ Глинська
Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали Міжнародної …
4 2008
Безперервна екологічна освіта і виховання молоді у м. Мелітополі (з досвіду Мелітопольського державного педагогічного університету)

ІП Аносов, ЛВ Антоновська, ОІ Кошелєв, ЛВ Афанасьєва
Фальцфейнівські читання.–Херсон: Вид-во ХДПУ, 19-23
4 2003
Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді

ЛВ Афанасьєва, ЛФ Глинська, ЗО Митяй
Постметодика
4 2002
Принцип полікультурності як основа цивілізаційного розвитку сучасного суспільства

ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології», 3-6
3 2018
Міжкультурна компетентність в контексті сучасних соціальних комунікації студентства

А Л.
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Materials Of …
3* 2018
Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості

В Молодиченко, Л Афанасьєва
Versus, 6-12
3 2013
Національна ідентичність та менталітет етнічних спільнот у співіснуванні/Афанасьєва ЛВ, Денисов ІГ, Орлов АВ

ЛВ Афанасьєва
Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному …
3 2006
Релгійно-світоглядні уявлення народів Північного Приазов’я: діалог культур

ЛВ Афанасьева, ЛФ Глинская
Культура народов Причерноморья
3 2002
Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста

Л Афанасьєва, А Кузнєцова
Соціологічні студії, 6-10
2 2015
Етнокультурний ландшафт: категоріальний концепт

ЛВ Афанасьєва, МВ Елкін
Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я.–Сімферополь: Таврія, 5-21
2 2004
Компаративный анализ динамики ценностных ориентаций студенческой молодежи Украины и России

ЛВ Афанасьева
ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, ЛФ Глинская, АВ Орлов:[електронний ресурс]/Режим …
2
Феномен щастя в контексті філософського дискурсу

ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 16-22
1 2019
Сенс щастя в сучасних контекстах індивідуального і суспільного буття

ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 12-17
1 2019
Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста

ЛФ Глинська, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченко 1 (20 …
1 2018
Програма” intercultural cities” як стратегічна модель розвитку українських поліетнічних міст

ЛВ Афанасьєва
Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матер. міжнар. конф., 4-7
1 2016
Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум

ЛВ Афанасьєва, НІ Глебова
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 82-89
1 2014
Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья

ВВ Молодыченко, ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, АВ Орлов, ЕГ Хомчак
МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум
1 2014
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору

Л Афанасьєва, Н Глєбова
Українознавчий альманах, 79-85
1 2014
Ґендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення ґендерних освітніх проектів в їхньому середовищі

Л Афанасьєва, І Грабовська
Українознавчий альманах, 17-24
1 2010
Формування національних духовних цінностей в рамках історичної освіти

ЛВ Афанасьєва
Науковий вісник МДПУ. Історико–філософська серіѐ.–Вип
1
Культура як ресурс економічного розвитку сучасного міста

ЛВ Афанасьєва
2019
Інтеркультурна компетента багатокультурного Мелітополя

Л Афанасьєва, С Романенко
2019
Підготовка підсумкових документів дослідження: навч.-метод. посіб.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана …
2019
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КОНЦЕПТІВ «СЕКСУАЛЬНІСТЬ» ТА «РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ»

Л Афанасьєва, Ю Капак, В Бавикіна, Ю Маслова, О Клепикова, …
Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез ХХѴ (ювілейної …
2019
Туризм як каталізатор розвитку малих міст (на прикладі культурно-історичного потенціалу м. Молочанськ Запорізької області)

ЛВ Афанасьєва, РВ Скляров
Соціологічні студії, 25-30
2019
Дозвіллєві практики як соціокультурне явище

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, ЮВ Яковлева
Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація …
2019
Управлінська культура як вектор соціокультурного розвитку суспільства

ЛВ Афанасьєва
2019
Пошук сенсу щастя української молоді в умовах гібридної війни

ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко, РИ Олексенко
2019
Когнитивно-креативная карта города как драйвер развития новой культурной политики и культурного планирования

Л Афанасьєва, Р Олексенко
Дулатовские чтения–2019 1 (1), 160-164
2019
Модернізаційний вимір сучасної культурної політики

Л Афанасьєва
2018
Міжкультурна консолідація як запорука національної єдності та стабільності в Україні

Л Афанасьєва, Л Глинська
Соціологічні студії 1 (12), 6-11
2018
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р.

ОС Арабаджи, ЛВ Афанасьєва, НІ Глебова
МДПУ імені Богдана Хмельницького
2018
Національно-культурні спільноти Мелітополя як медіатори інтеркультурної взаємодії та діалогу

Л Афанасьєва
2018
Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2018
ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ

ОРІ Афанасьєва Л.В.
VIRTUS, 10-14
2018
Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования

СЗ Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л …
http://eprints.ttm-ua.net:81/1919/
2018
Стратегічна дорожня карта щодо впровадження політики” Місто, що навчається”

Л Афанасьєва, І Єфименко, А Орлов
PA Wizard
2018
Філософування як смислотворення особистості

Л Афанасьєва
2018
СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК РЕФЕРЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МІСТА

Л Афанасьєва, І Букрєєва
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР МІ Обушний, д-р політ. наук, проф. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
2017
Картування громад як інструмент для впровадження політики “Місто, що навчається”: результати соціологічного дослідження

СЗ Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л …
http://eprints.ttm-ua.net:81/1918/
2017
Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста : витоки, сутність та перспективи

І Букрєєва, Л Афанасьєва
EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 4 (6), 163-169
2017
Тактичний урбанізм як концепт активного конструювання соціально-просторових практик сучасного міста

ЛВ Афанасьєва, АС Кузнецова
Грані 20 (8), 43-49
2017
Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих

С Прийма
МДПУ ім. Б. Хмельницького
2016
Высшее образование как система формирования культурного капитала студентов

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы …
2016
Співпраця бібліотек і музеїв мелітопольщини, як ресурс розвитку освіти дорослих: посіб.

ЛВ Афанасьєва
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь
2016
План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська
Мелітопольська міська рада, Мелітополь
2016
Роль інтеркультурної політики міста у формування міжкультурних навичок спілкування освітянської молоді

АЛ В.
Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх …
2015
Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір

АЛ В.
Українознавчий альманах, 13-17
2015
Соціологічний супровід як індикатор успішної культурної політики міста

ЛВ Афанасьєва, АВ Варава
Наукові праці. Соціологія 258 (246), 54-60
2015
Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум

НІ Глебова, ЛВ Афанасьєва
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 82-89
2014
Енергетичне право України: навч.-метод. посіб.

ВВ Молодиченко, ІП Аносов, ЛВ Афанасьєва, ВД Гапотій, РІ Олексенко, …
Мелітополь
2014
Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи

В Молодиченко, С Прийма, Н Сегеда, Т Троіцька, Л Афанасьєва, …
Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце
2014
Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону: зб. ст.

ВВ Молодиченко, ЛВ Афанасьєва, ОС Арабаджі, ВД Гапотій, …
Міленіум
2013
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

ОС Арабаджі, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, …
Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного …
2013
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

Монографія є спробою аналізу цілісної картини соціокультурного життя народів …
2013
Суспільний простір поліетнічного міста як фактор формування етнічної толерантності молоді

Л Афанасьєва
Соціологічні студії, 17-22
2013
СТАН СфОРМОВАНОСТІ ТОЛеРАНТНОСТІ ОСВІТЯНСЬкОї МОЛОДІ ІНТеРкуЛЬТуРНОгО МІСТА: СОцІОЛОгІЧНИй ВИМІР

ЛВ АФАНАСЬЄВА, ОВ ФЕДОРОВА
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВНЗ, 174
2012
Регіональні особливості формування толерантності в молодіжному середовищі полікультурної спільноти

ЛВ Афанасьєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2012
Ґендерні родинні ролі у етносоціологічному вимірі

Л Афанасьєва
Українознавчий альманах, 266-269
2012
Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Соціологічні студії, 93-97
2012
Вплив гендерних стереотипів на жіночі ролі в сучасній циганській родині Мелітопольщини

Л Афанасьєва
Українознавчий альманах, 17-20
2012
Основи епістемології та методології науки Навчальний посібник

АВО Л.В. Афанасьєва, І.В.Букреєва, Л.Ф.Глинська, З.О.Митяй, М.М.Окса
2010
Від упорядників: Ґендерна освіта-шлях до рівності

Л Афанасьєва, І Грабовська
Українознавчий альманах, 11-12
2010
Методологічні підходи до моделювання динаміки інформаційно-комунікаційної та транспортної галузей на засадах сталого розвитку

СВ Войтко, ТЄ Анкудович, ЛВ Афанасьєва
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
2009
Геокультурний простір як середовище міжетнічної взаємодії народів Запорізького Приазов’я

Л Афанасьєва, І Букрєєва
Українознавчий альманах, 102-104
2009
Відділ міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів у структурі НПБ України

Л Афанасьєва
Бібліотечна планета, 21-22
2006
Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті

АЛ В
2005
Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я

МВК Л. В. Афанасьєва
2004
Narody Pivnichnoho Pryazovia [The people of Northern Azov]

BM Kocherha, LV Afanasieva, VM Aleksandrov
Kyiv: Prosvita
1997
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК

Л Афанасьєва, Л Глинська, Ю Ємельянова, С Князьков, О Кузьмук
ПРОБЛЕМА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ В УКРАЇНІ

ЛВ Афанасьєва, ІВ Жилінкова, ЛВ Красицька, ОМ Пергамент, …
А 43 Актуальні проблеми приватного права [Електронний ресурс], 9
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК ЧИННИК ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТСЬКИХ МЕНШИН В УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ

L Afanasieva, N Glebova
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.