Бєльчев Павло Васильович

Посада: Доцент кафедри математики і фізики
Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут, 1979р.; спеціальність: «Фізика і математика»; кваліфікація: вчитель фізики і математики (диплом Г-ІІ № 137868 від 28.06.1979 р.)

 

 

Курси, що викладає (2019-2020рр.):

1. Методика викладання математики і фізики у старшій школі
2. Практикум з фізичного експерименту
3. Вибрані питання сучасної фізики
4. Перелік 2 (студент обирає одну дисципліну) Практикум з розв'язання
задач шкільного курсу фізики/Вибрані питання методики викладання
фізики

Наук. ступінь:  Кандидат педагогічний наук

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 Теорія і методика навчання (фізика) (диплом ДК №032917 від 09.02.2006 р.). В 2008 р. отримав атестат доцента кафедри фізики  (атестат 12 ДЦ № 019967 від 30.10.2008 р.)
Наукові інтереси: Практикум з фізичного експерименту; комп’ютерні технології в навчальному процесі; використання методів математичної статистики при обробці результатів педагогічного експерименту; вибрані питання сучасної фізики; методика викладання математики і фізики у старшій школі; практикум з розв’язання задач шкільного курсу фізики; основи науково-педагогічних досліджень
Еmail: bielchev@mdpu.org.ua

 

Основні публікації:

 1. Бєльчев П.В. Роль і місце культурно-історичної складової змісту освіти у підготовці майбутніх вчителів математики в педагогічному університеті / П. В. Бєльчев, А.І. Павленко // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Частина 2. – м. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.15-20. Фахове видання.
 2. Бєльчев П.В. Виховання студентів вищих навчальних закладів в контексті сучасних вимог / П.В. Бєльчев, Е.Г. Муртазієв // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – м. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 82-87. Фахове видання.
 3. Бєльчев П.В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності / П.В. Бєльчев, Т.Ф. Бєльчева, А.А. Коробченко // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки –  Випуск 5. – м. Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2019. –С.59-66. Фахове видання.
 4. Бєльчев П.В. Теоретичні основи використання «доповненої реальності» у якості дидактичного засобу навчання / П.В. Бєльчев // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 4 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2014. – 402 с. – С. 282-289 Фахове видання.
 5. Бєльчев П.В. Самостійна робота студентів у ВНЗ: історичний аспект / П.В. Бєльчев, Ю.О. Хохотва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІ (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 486 с. – С. 36-44. Фахове видання.
 6. Бєльчев П.В. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики / П.В. Бєльчев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук. пр./[ред.. кол. Т.І.Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Вип. 38 (91). – м. Запоріжжя, 2014. –– С. 85-92. Фахове видання.
 7. Бєльчев П.В. Математична культура як визначальна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики /П.В. Бєльчев, О.В. Стрілець // Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року). – Харьков: DobrininV., 2016. – 191 с. –  С. 28- 32.
 8. Бєльчев П.В. Формування медіаосвітньої компетентності майбутнього вчителя / П.В. Бєльчев, Ю.М. Сюсюкан // Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року). – Харьков: DobrininV., 2016. – 191 с. – С. 32-36.

Навчально-методичні посібники:

 1. Бєльчев П.В. Технічна механіка. / П.В. Бєльчев, Д.В. Спірінцев // Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –229 с.
 2. Бєльчев П.В. Компетентністний підхід до виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи / П.В. Бєльчев, Т.Ф. Бєльчева, С.С. Ізбаш // МДПУ ім. Б. Хмельницького -2016 р.-106 с.
 3. Збірник задач з математичного аналізу: навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів. Частина І / М.О. Рубцов, П.В. Бєльчев, Н.М. Рубцова, О.В. Стрілець. За загальною редакцією М.О. Рубцова. – Мелітополь: ФОП Т.В. Однорог, 2019. – 700 с.

Наукометричний профіль викладача: Google Scholar, ORCID