Інформація про наявні наукові фахові статті (Scopus, Web of Science), доповіді, рецензії, відгуки та інші матеріали (у тому числі в Е-Prints)

 1. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку за 2020 р. у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science):

  № з/п

  Автори

  Назва роботи

  Назва видання, де опубліковано роботу

  Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи)

  Наукометрична  база даних (Scopus, Web of Science)

  1

   Vorovka M.I.,  Petruchenia Н.H.

  Gender issues of Ukrainian higher education / M.I. Vorovka, Н.H. Petruchenia // 

  Chemistry: Bulgarian Journal of Science 

  Education – Sofia, 2014.

  Vol. 23. – Nо 5. – P. 655–664.

  Scopus

  2

  Anosov I.P., Elkin M. V., Golovkova M. M., Korobchenko A.A., Oksa M.М.

  The Humanistic Approach to Upbringing and Education in the Creative Legacy of the Ukrainian Pedagogues of the Second Half of the 19th Century

  International Education Studies; 

  Vol. 8, No. 6; 2015. P. 171-175.

  Scopus
  3

  Korobchenko A.A., Holovkova M.M.

  The influence of the natural sciences component of education content on the educational process organization in Ukrainian schools of general education in the second half of the 19th century

  Сhemistry: Bulgarian Yournal of science education. 2016.

  Volume 25. Issue 3. P. 428-438.

  Scopus
  4

  Strelko O.,

  Pylypchuk O., Berdnychenko Y.,

  Korobchenko A. Hurinchuk S., Martyian Y.

  Historical Milestones of Electrotechnical Equipment Creation for Active Experiments in the Near-Earth Space by Ukrainian Scientists

  2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering.

  Lviv, Ukraine July 2 – 6, 2019 UKRAINE SECTION

  UKRCON-2019

  Рр. 1214-1220.

   

  Web of Science
    

   

   

    

  2. Бібліографія статей, тез з урахуванням Національного стандарту України  ДСТУ 8302:2015

  п/п

  Прізвище та ініціали автора

  Назва та вид публікації

  Видання (видавництво, сторінки, країна, місто, рік)

  Обсяг (др.арк.)

  Співавтори

  Фахові статті

  1

  Воровка М.І.

  Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності учителя в умовах реформування освіти

  стаття

  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 69 . – Т.2 – С. 57-61.

  0,5

  Проценко А.А.

  2

  Воровка М.І.

  Діалог як засадничий концепт реформи освіти в Україні

  стаття

  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 28. – Том 1. – с.28-38

  0,92

  А.А.

  Проценко

  3

  Воровка М.І.

  Соціальні перетворення в Україні як фактор гендерної асиметрії на ринку праці

  стаття

  Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020. – Вип. 29. – Том 1. –Фахове видання

  0,56

   

  4

  Бунчук О.В.

  Формування культури науково-дослідної діяльності учнів старшої школи через написання наукових робіт в МАН

  стаття

  Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020. – Вип. 18. – Том 1. – С. 171–175., Україна

  0,12

  Єрмак Ю.І.

  5

  Бунчук О.В.

  Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти – вимога сучасності

  стаття

  Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», 2020 –  № 70, Україна, Запоріжжя

  Подано до друку

  Єрмак Ю.І., Попелешко Ю.І.

  6

  Кожевникова А.В.

  Основи соціо-культурного середовища в управлінні формуванням полікультурної компетентності вчителів

  стаття

  Науковий часопис Мукачівського державного університету. – Серія «Педагогіка та психологія». 2020

   

  Подано до друку

  0,5 д.а.

  Меркулова Н.В.

  Інші публікації

  7

  Коробченко А.А.

  Методичні рекомендації та звіт про виробничу педагогічну практику

  Мелітополь:  МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2020. 23 с.

  1,0 др.а.

  Елькін М.В.

  8

  Коробченко А.А.

  Щоденник виробничої практики здобувача другого ступеня вищої освіти «Магістр»

  Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2020. 41 с.

  1,9 др.а.

  Ізбаш С.С.

  9

  Коробченко А.А.

  Педагогічна культура вчителя як основа професійного розвитку

  Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: мат-ли Міжнародної наукової конференції (10 квітня 2020 р., м. Луцьк). – С. 70-74.

  0,2 др.а.

  Тарасова В.А.

  10

  Бунчук О.В.

  Успішна професійна адаптація викладача-початківця як умова його інтелектуально-духовного зростання.

  Розділ до монографії

  Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. Стиль Издат, 2019.  С.277-280

  0,13

   

  11

  Коробченко А.А.

  Педагогічна культура вчителя як основа професійного розвитку

  Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: мат-ли Міжнародної наукової конференції (10 квітня 2020 р., м. Луцьк). – С. 70-74.

  0,2 др.а.

  Тарасова В.А.

  12

  Коробченко А.А.

  Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання у зарубіжних країнах (тези)

  Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: мат-ли регіональної науково-практичної конференціі (23 грудня, 2020 р.). – Мелітополь, 2020

  0,2 др. а.

  подано до друку

  Черняк С.В.

  13

  Коробченко А.А.

  Формування естетичної культури майбутніх викладачів хореографії засробами музичного та образотворчого мистецтва (тези)

  Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: мат-ли регіональної науково-практичної конференціі (23 грудня, 2020 р.). – Мелітополь, 2020

  0,2 др. а.

  подано до друку

  Гаврилюк А.О.

  14

  Воровка М.І.

  Визначення концепту «діалог» у контексті педагогічного дослідження

  Тези

  Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1–2 травня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. І. – С.40–44.

  0,21

   

  15

  Воровка М.І.

  Гендерна компетентність як невідємна складова «soft skills» в системі сучасної освіти

  Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали регіональної науково-практичної конференціі (23 грудня, 2020 р.). – Мелітополь, 2020

   

  Шлєіна Л.І.

  Міжнародні статті

  16

  Кожевникова А.В.

  Інноваційна культура професійного спілкування сучасного вчителя

   

  Розділ колективної монографії

  Інновації науково-освітні тренди університету: методологія, теорія, практика : монографія / авт. кол.; за заг. ред. А. М. Солоненка. Мелітополь, 2020.

  Подано до друку

  0,8 д.а

  Меркулова Н. В.

  Окса М. М.

  17

  Бєльчева Т.Ф.

  Розвиток інклюзивної освіти в Україні: історіографічний аспект

  The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. 596 p.

  0,3 др. а.

  Бєльчев П.В.,  Коробченко А.А.

  18

  Коробченко А.А.

  THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION

  Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 329 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III

  0,3 др. а.

  Пюрко В.Є., Казакова С.М.

  Статті, підготовлені до друку

  19

  Кожевникова А.В.

  Стресостійкість сучасного вчителя початкової освіти в умовах пандемії COVID-19

  International scientific and practical conference CUTTING EDGE-SCIENCE (29.11.2020-30.11.2020, USA)

  0,2 д.а.

  Руденко Ю.А.

  20

  Кожевникова А.В.

  Ефективність пісочної терапії у вихованні та навчанні молодших школярів

  .

  Всеукраїнської Internet-конференції. «Сучасна наука: тенденції та перспективи» Мелітополь 22-23 жовтня 2020 р.

  0,40 д.а.

  Сівак В.О.

  21

  Кожевникова А.В.

  Формування полікультурної компетентності учителів в умовах реформування освітньої системи в Україні

  Регіональній науково-практичній конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій», яка відбудеться 23 грудня 2020 року.

  Очікування збірника.

  0,23 д.а.

  Колесникова І.В.

  22

  Кожевникова А.В.

  Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова системи європейських цінностей в розвитку людського потенціалу закладів освіти

  Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ» (17 – 18 грудня 2020 року, м. Київ.

  0,23 д.а.

   

  23

  Бєльчева Т.Ф.

  Розвиток інклюзивної освіти в Україні: історіографічний аспект (стаття у матеріалах конференції)

  The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. 596 p.

  0,3 др.а.

  Бєльчев П.В.,  Коробченко А.А.

  24

  Бєльчева Т.Ф.

  Дослідницька компетентність як складова професіоналізму майбутнього вчителя (тези)

  Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: мат-ли регіональної науково-практичної конференціі (23 грудня, 2020 р.). – Мелітополь, 2020

  0,2 др. а.

  Кухарчук Г.В.

  25

  Бєльчева Т.Ф.

  Актуальність підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в умовах Нової української школи (тези)

  Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: мат-ли регіональної науково-практичної конференціі (23 грудня, 2020 р.). – Мелітополь, 2020

  0,2 др. а.

  Братішко Т.А.