Науковий гурток “АКМЕ”

ЗВІТ

про роботу наукового гуртка «Акме»

 за 2020-2021 навчальний рік

Документи, що регламентують роботу наукового гуртка «Положення про відділ наукової роботи студентів»

Керівник наукового гуртка: Попелешко Ю.І. к.п.н., доцент

Староста  наукового гуртка: Чумаченко Д. І.

Тематика роботи  Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій.

Кількість студентів 9

Графік роботи (дати, час/ місце проведення) 1 раз на місяць /ауд.40. о 14.00

 

ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА

Актуальність дослідження зумовлена:  необхідністю створення в Україні конкурентоздатної системи вищої педагогічної освіти, яка відповідала б сучасним вимогам інноваційного розвитку; доцільністю збереження кращих традицій вітчизняної вищої школи та системи освіти інших країн і домінуючою у світі орієнтацією на вивчення і використання досвіду США, Західної Європи; особливостями функціонування вищої педагогічної освіти в Україні та необхідністю поширення досвіду вітчизняної педагогічної школи у світовий освітній простір.

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій.

Напрями  дослідження:

Рибка Н.Є. «Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутнього вчителя фізики у процесі професійної підготовки»

Назарець Д.Г.  “Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення загальнопедагогічних дисциплін” 

Лях Марина Валентинівна  «Педагогічні конфлікти: попередження і способи розв’язання»

Чумак Дмитро Валентинович  «Розвиток гуманістичних цінностей майбутніх викладачів історії в процесі навчання у закладах вищої освіти»

 

Мельник О.В  “Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики у закладах вищої педагогічної освіти України”

Бурлікова Анастасія Констянтинівна «Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього викладача хореографічних дисциплін в процесі освітньої діяльності»

Задирака Ольга Олегівна «Формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх учителів математики до педагогічної діяльності».

Цвіренко Юлія Володимирівна «Підготовка майбутнього викладача математики до професійного самопізнання»

Чумаченко Діана Ігорівна «Управління процесом самопізнання майбутнього викладача соціально-педагогічних дисциплін»

Мета діяльності гуртка – реалізація наукового і творчого потенціалу здобувачів вищої освіти в сфері освіти.

Основні завдання гуртка:

-заохочення до наукової діяльності здобувачів вищої освіти, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи;

-допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

– підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів;

– розширення та поглиблення знань здобувачів вищої освіти у галузі освіти, ІКТ;

– формування та розвиток практичних вмінь і навичок самостійної науково- дослідної діяльності, зокрема: проводити наукові пошуки для вирішення актуальних завдань, що висуваються наукою і практикою; опанування навичками щодо описання власних наукових досліджень (звіти, реферати, доповіді та ін.); аргументовано захищати та обґрунтовувати одержані результати під час публічних виступів; прищеплення вміння використання ІКТ під час проведення наукових досліджень та опрацювання одержаних результатів;

-залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

-сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

– підготовка та відбір молодих кадрів для вступу до аспірантури та подальшого їх залучення до роботи в університеті.

ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

3.1. Проведено наукові заходи (Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів)

           Інформація відсутня

3.2. Відвідано наукові заходи (Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів)

3.3. Наукові публікації студентів –членів наукового гуртка

Прізвище та ініціали автора

Назва та вид публікації

Видання (видавництво, сторінки, місто, рік)

Обсяг (др.арк.)

Співавтори

 

Публікації

1

Куцериб В.А. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИПсихолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 листопада 2020 року., Бердянський державний педагогічний університет). Бердянськ, 2020. 358 с., С. 168-170.0,23 д.а.Кожевникова А.В.

2

Руденко Ю.А.

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

PRIMEDIA E-LAUNCH International scientific and practical conference cutting edge-science 2020. Primedia E-launch LLC December, 2020 Shawnee, USA. 76 pp., Р. 51-53.

ISBN 978-1-64945-245-0 DOI: http://doi.org/10.37057/U_7 Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA

  

3

     

4

     
       

3.4. Участь у конференціях

№ з/п

назва конференції;

прізвища учасників;

статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські)

дата і місце проведення конференції

форма участі (тези, доповідь, тощо).

1.

«Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій»

Чумаченко Д. І. Цвіренко Ю.В. Задирака О.О. Бурлікова А.К.

Мельник О.В  Чумак Д.В.  Лях М.В.

Назарець Д.Г. 

Рибка Н.Є.

Регіональна науково-практична конференція

23 грудня 2020р.

МДПУ,

м. Мелітополь

 

Публікації про науковий гурток та його діяльність на сайті МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Журнал “ЕВРИКА”

Матеріали регіональної Internet-конференції “Сучасна наука: тенденції та перспективи”

В 2009 р. на кафедрі був створений науково-педагогічний гурток «Акме», в межах якого здійснюється студентська науково-дослідна робота за чітко визначеним та затвердженим на засіданні кафедри планом. Майбутні вчителі досліджують актуальні проблеми морально-естетичного і духовного виховання, гуманізації навчально-виховного процесу школи, професійно-педагогічної підготовки тощо. Роботу гуртка очолює доцент Ю. І. Єрмак. Щомісяця на кафедрі проводяться відкриті засідання гуртка, на які запрошуються викладачі, студенти, вчителі загальноосвітніх шкіл. В 2008 р. кафедра провела ряд заходів присвячених 120-річчю з дня народження видатного українського педагога А.С.Макаренка (науково-практична конференція “Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”; презентація книги С. Г. Карпенчук і М. М. Окси “Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики”; виставка наукових робіт викладачів кафедри з проблем макаренкознавства).

Студентська проблемна група «Акме»  при  кафедри педагогічки і педагогічної майстерності є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи студентів МДПУ з педагогіки. Участь студентської молоді МДПУ у науково-пошукової діяльності є важливою складовою становлення майбутніх професіоналів. Керівник гуртка: доцент Попелешко Ю.І. У межах діяльності студентської проблемної групи викладачами кафедри реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи гуртка), забезпечення зв’язків з загальноосвітніми закладами.

Резерв студентів, учасників Всеукраїнської олімпіади з педагогіки

Резерв студентів, учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузях