30.06.2021 р. участь у Всеукраїнському онлайн-круглому столі “Шляхи вдосконалення ОНП спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки”

Участь у Всеукраїнському онлайн-круглому столі «Шляхи вдосконалення ОНП спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки»

Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, д.і.н., професор А. Коробченко була запрошена на засідання Всеукраїнського онлайн-круглого столу на тему: «Шляхи вдосконалення ОНП спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки», що відбувся 30 червня 2021 р. на кафедрі педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за участю академічної спільноти. В засіданні взяли участь представники провідних педагогічних закладів вищої освіти та наукових установ України – д.п.н., проф. О. Акімова, д.п.н., проф. Аніщенко, д.п.н., проф. О. Антонова, д.п.н., проф. І. Бужина, к.психол. н., проф. В. Галузяк, д.п.н., проф. О. Гомонюк, д.п.н., проф. В. Каплінський, д.п.н., проф. О. Кобилянський, д.п.н., проф. О. Столяренко, д.п.н., проф. В. Фрицюк. А. Коробченко виступила із доповіддю: «Шляхи вдосконалення освітніх програм», в якій закцентувала увагу на шляхах удосконалення змісту ОНП з метою забезпечення якості підготовки науковців-дослідників відповідно до сучасної парадигми інтеграції української освіти і науки до європейського освітнього та наукового простору. Учасників круглого столу особливо зацікавив досвід організації продуктивної освітньої діяльності здобувачів третього рівня вищої освіти. А саме, апробація розроблених здобувачами педагогічних проєктів під час проходження ними виробничої (педагогічної) практики.

Гаранти, розробники та керівники проектних груп обговорили шляхи удосконалення освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії, особливості впровадження  новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в освітній процес, перспективи співпраці зі стейкхолдерами. Особливий акцент був звернений на відповідність компетентностей, програмних результатів навчання за освітніми програмами сучасним потребам ринку праці, останнім досягненням педагогічної теорії і практики; можливості розвитку культури академічної доброчесності як важливого компоненту корпоративної культури сучасного університету; розширення переліку вибіркових освітніх компонентів, створення сприятливих умов для міжнародної академічної мобільності та розвитку неформальної освіти.