Вступникам

Вступ до навчання на ОНП 011 Освітні, педагогічні науки 

Вступ до навчання на ОНП здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) № 261, Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku), та правил прийому до МДПУ ім. Б. Хмельницького на третій рівень (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qO9tUa1Xxor4F_d4DTZVQXQgGkY_IEer). На навчання до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста).

На навчання до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста).

Вступні випробування складаються з:
– іспит зі спеціальності (педагогіка);
– іспит з іноземної мови
– презентація наукової пропозиції.

Іспит здійснюється у формі усної відповіді на питання екзаменаційних білетів. Конкурсний бал (КБ) з вагою кожного вступного іспиту формується (за 100-бальною шкалою).

Абітурієнти мають можливість у відкритому доступі ознайомитись з програмами фахових вступних випробувань (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1K5U3MrPNjFanFLRUIU8klMJwx99UD0GB) та умовами вступу на третій рівень освіти й вимогами до презентації дослідницької пропозиції (https://mdpu.org.ua/nauka/viddil-aspiranturi-ta-doktoranturi/,  Вимоги до дослідницьких пропозицій).

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів доктора філософії в галузі 011 Освітні, педагогічні науки за спеціальністю 01 Освіта / Педагогіка

Програма готує висококваліфікованих фахівців у сфері освіти, набуття ними загальних та фахових компетентностей, достатніх для продукування, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності зі спеціальності, а також проведення власного наукового дослідження у сфері освіти, результати якого мають наукову новизну та практичне значення. Забезпечується формування особистості майбутнього фахівця педагогічної освіти, спроможного не тільки проводити високоякісну освітньо-наукову діяльність, але й пристосовуватися до мінливих потреб ринку праці та інновації сучасного суспільства.

Унікальність ОНП полягає у тому, що освітня складова програми скерована на вивчення наукових і теоретичних курсів, що пов’язані з реалізацією дослідницько-експериментальної роботи та підвищенням її ефективності. Передбачає можливість підтримання програми академічної мобільності завдяки дистанційній формі навчання.
Освітня складова програми реалізується упродовж шести семестрів, загальним
обсягом 43 кредити, містить обов’язкові освітні компоненти (обов’язкові
компоненти освітньої програми), що забезпечують набуття аспірантом
(здобувачем) загальнонаукових (філософських) компетентностей, мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою, універсальних навичок дослідника,
глибинних знань зі спеціальності, а також вибіркові компоненти. Програма реалізується у невеликих групах дослідників. Програма передбачає 31 кредит ЄКТС для обов’язкових компонент освітньої програми (філософія сучасного світу, іноземна мова у науковому спілкуванні, методика наукового аналізу та розробки дисертаційного проєкту, сучасні інформаційно-комунікаційні
технології в науковій, науково-педагогічній та професійній діяльності (за фаховим спрямуванням), історія освіти і педагогічної думки, інноваційні педагогічні технології в ситемі вищої освіти, професійно-педагогічна діяльність і майстерність викладача, виробнича (педагогічна) практика). Ще 12 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові компоненти освітньої програми (психологія розвитку особистості в культурно-освітньому просторі, історія вищої освіти, виховання особистості у вимірі філософії освіти, академічне письмо
англійською мовою для аспірантів, теоретико-методологічні та практичні основи виховного процесу, методика проведення педагогічного експерименту,
специфіка професійно-педагогічної діяльності, методика викладання
педагогічних дисциплін, специфіка виховної роботи в закладах державного
утримання, вища освіта та європейський освітній простір).
Наукова складова програми присвячена виконанню науково-педагогічного
дослідження на актуальну тему, написанню дисертації та її захисту. Окремі
складові власних наукових досліджень аспіранти можуть виконувати під час
виробничої (педагогічної) практики (під час проведення практичних занять,
виконання педагогічних проєктів).

Кадровий потенціал науково-педагогічного та наукового персоналу представлений:

Доктор педагогічних наук, професор Москальова Л.Ю.

Доктор педагогічних наук, професор Ляпунова В.А. 

Доктор історичних наук, професор Коробченко А.А.

Доктор педагоічних наук, доцент Воровка М.І.

Кандидат педагогічних наук, доцент  Окса М.М.

Кандидат педагогічних наук, доцент  Бєльчев П.В.

Кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчева Т.Ф.

Цілі ОНП відповідають місії та стратегії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, визначеним «Стратегією розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013-2023 рр.», затвердженим рішенням Вченої ради університету (протокол №7 від 24.04.2013 р.)  https://drive.google.com/file/d/0B1CUVMTjz__UbGhyVno2Z0dFMEk/view
Місія МДПУ ім. Б. Хмельницького полягає у спрямуванні діяльності суб’єктів освітнього процесу на розвиток освіти, науки і культури на основі генерування й упровадження фундаментальних наукових досліджень за широким спектром природничих, гуманітарних та інших напрямів науки і техніки.
Місія реалізується з дотриманням принципів:
– академічної автономії та самоврядування;
– демократії та відповідальності;
– публічності та відкритості.