Коро́бченко Ангеліна Анатоліївна

Коробченко Ангеліна Анатоліївна народилася 12 травня 1975 року в м. Мелітополь Запорізької області. В 1992-1997 рр. студентка Мелітопольського державного педагогічного інституту (м. Мелітополь). Навчалась за спеціальністю «Хімія і біологія» й отримала кваліфікацію вчителя хімії і біології середньої школи.

З 1998 по 2001 рр. – аспірантка Інституту педагогіки АПН України (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) (м. Київ). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати».

З 2015 р. професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

В 2016 р. захистила докторську дисертацію у галузі історичних наук на тему: «Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930): організаційні засади, наукова та культурно-просвітницька діяльність.

З 2016 р. – завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

В 2001 р. cтала переможцем Всеукраїнського конкурсу на створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології в номінації «Навчальна книга для загальноосвітньої школи», посівши І місце за створення словника екологічних термінів та понять для учнів основної школи.

Основними напрямами досліджень є історія природознавства, історії освіти, зокрема, шкільної природничої освіти.

Коробченко А. А. є автором близько 200 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць, присвячених історії розвитку природознавства в Україні, шкільної природничої освіти серед яких, навчально-методичний посібник «Історія педагогіки» (2009), навчальний посібник «Історія шкільної природничої освіти в Україні» (2014), монографія «Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930)», навчальний посібник «Основи науково-педагогічних досліджень» (2015).

Основні опубліковані праці:

1.     Корифеї української фізіології та біохімії рослин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : навчальний посібник / А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук. – К., 2006. – 70 с.

2.     Історія педагогіки: [навч.-метод. посібник до самостійного вивчення дисципліни] / Елькін М.В., Головкова М.М., Коробченко А.А. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 204 с.

3.     Жизнь и педагогическая деятельность С.И. Миропольского [Монография] // М.М. Головкова, А.А. Коробченко. – Харьков: ФОП «PrintHouse». – 2013. – 176 c.

Коробченко А.А. Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : навчальний посібник. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 308 с.
Основи науково-педагогічних досліджень : навчальний посібник / Аносов І.П., Елькін М.В., Головкова М.М., Коробченко А.А. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2015. – 217 с.
Коробченко А. А. Виховний потенціал сучасної шкільної природничої освіти / А. А. Коробченко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 2. – С. 106-112.
The Humanistic Approach to Upbringing and Education in the Creative Legacy of the Ukrainian Pedagogues of the Second Half of the 19th Century / I.P. Anosov, M.V. Elkin, M.M. Golovkova, A.A. Korobchenko, M.М. Oksa // International Education Studies; Vol. 8, No. 6; 2015. – P. 171-175.
Коробченко А.А. Зміст та основні напрями наукової діяльності Товариства дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930) / А.А. Коробченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 43. – C. 321–327.
Коробченко А.А. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930) / А.А. Коробченко. Монографія. – К. : Талком, 2016. – 407 с.

The influence of the natural sciences сomponent of education content оn the educational process organization іn ukrainian schools of general education іn the second half of the 19 th century / A. A. Korobchenko, M. M. Holovkova // Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education Природните науки в образованието. Volume 25 Number 3, 2016. p.428-438