Зв’язок зі стейкхолдерами і роботодавцями

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та
юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто
певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх
називають групами інтересів або групами впливу.
Зовнішні стейкхолдери:
– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і
основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл
державного замовлення на підготовку кадрів;
– регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
– роботодавці (ЛПЗ міста та області, організації соціальної сфери), які
зацікавлені в компетентних спеціалістах;
– школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО;
– освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації
ЗВО;
– різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не
пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи,
творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному
партнерстві.
Внутрішні стейкхолдери:
– різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти) та їх батьки;
– науково-педагогічні працівники,навчально-допоміжний і адміністративноуправлінський персонал.