Історія кафедри соціології

  В 2000 році з метою вивчення суспільної думки з соціально-політичних, психолого-педагогічних, культурологічних, економічних, професійно-орієнтованих питань у Мелітопольському державному педагогічному інституті було створено Лабораторію соціологічних досліджень як науковий структурний підрозділ інституту (Наказ № 40-02 від 27.03.2000 р.). Керівником лабораторії було призначено доцента Афанасьєву Л.В. Кадровий склад працівників лабораторії: зав. лабораторії, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник, інженер, соціолог. Фінансування роботи лабораторії відбувалося за рахунок позабюджетних коштів. Лабораторія здійснила низку соціологічних досліджень на замовлення ректорату, Вченої ради інституту та структурних підрозділів Мелітопольської міської ради.

  Наукові співробітники лабораторії підвищували свій рівень кваліфікації в Вищій школі соціології Інституту соціології НАН України:

– керівник лабораторії соціологічних досліджень доцент Афанасьєва Л.В опанувала такі модулі: методика і техніка розробки соціологічного інструментарію; якісні методи в соціологічних дослідженнях; майстер-клас Н.В. Паніної «Технологія проведення соціологічних опитувань»  (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 101278 від 30.01.2004 р.)

– молодший науковий співробітник Глебова Н.І. модулі: соціологічне знання; культура, особистість та соціальна взаємодія; структурні виміри суспільства; ЗМІ: дослідження та медіа-планування(Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 115874 від 24.04.2005 р.)

– старший науковий співробітник Орлов А.В.: науково-практичний семінар «OCA New Line» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 01/109 від 30.08.2009 р.).

  У вересні 2004 року на базі кафедри «Філософії та соціології», яку очолювала кандидат філософських наук, доцент Афанасьєва Л.В., було створено кафедру соціології Наказ №92-04 від 27.08.2004 р. (завідувачка доцент Афанасьєва Л.В,), яка є випусковою і відповідає за підготовку фахівців зі спеціальності 6.030101 «Соціологія» (ліцензія серія АА № 807782 від 10.11.2004р., протокол № 51, Наказ МОН України від 01.07.2004р. 558).

  У 2008 році спеціальність «Соціологія» успішно була акредитована і отримала ліцензії на підготовку фахівців за напрямами 6.030101, 7.03010101, 8.03010101  освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

  У 2017 році було розроблено освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти Соціологія муніципальної політики, яка була успішно акредитована у грудні 2018 року.

  Викладачі кафедри приділяють належну увагу розробці навчальних планів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Соціологія», освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Соціологія муніципальної політики», оновлюють фонди навчально-методичного забезпечення. Це стимулювало розробку нових навчально-методичних посібників до освітніх компонентів професійної підготовки.

  Кафедра соціології плідно співпрацює зі структурними підрозділами МДПУ ім. Б.Хмельницького щодо питань науково-методичної та науково-дослідницької діяльності: кафедрами екології і зоології, ботаніки і садово-паркового господарства, соціальної педагогіки і дошкільної освіти, практичної психології, інформатики і кібернетики, математики і фізики, географії України та краєзнавства, історії та правознавства; лабораторіями комплексного краєзнавства, екологічної освіти і сталого розвитку; Центром Болгаристики, екологічним центром «Еколайн» тощо. Це знайшло відображення у  регіональних, всеукраїнських та міжнародних дослідженнях та проектах.

  Кафедра соціології та Центр соціологічних досліджень (у 2015 році лабораторію соціологічних досліджень реорганізували у Центр соціологічних досліджень, Наказ №10-01 від 28.01.2015 р.) має значний практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології). Виконують соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та установ, громадських організацій, політичних партій тощо.

  Кафедра соціології та Центр соціологічних досліджень ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, воркшопах, тренінгах з метою обговорення нагальних проблем суспільно-політичного, економічного, культурного та соціального розвитку міста, регіону та України.

  При кафедрі працює науковий гурток «Соціологос», у рамках якого ведеться підготовка здобувачів до участі у Всеукраїнських конкурсах (посіли ІІ, ІІІ місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі соціологія, політичні науки, гендерні дослідження), олімпіадах, конференціях, тренінгах, соціальних акціях.

  На кафедрі у різні роки працювали такі видатні українські науковці як Шкода В.В., Катаєв С.Л., Позднякова-Кирб’ятьєва Е.Г., Малахова Ж.Д.