Центр соціологічних досліджень

ШАНОВНЕ СТУДЕНТСТВО!
У зв’язку з карантином наш університет перейшов на дистанційне навчання. Центр соціологічних досліджень МДПУ проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою оптимізації та покращення дистанційного навчання з урахуванням Ваших рекомендацій. Для нас дуже важливо підтримувати Вас, допомагати, якщо є така необхідність Отже, просимо долучитися та щиро відповісти на запитання. Анкета тут.
👇👇👇

Шановні Мелітопольці!
Запрошуємо Вас взяти участь в анкетному опитуванні від Центру соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького і висловити свою думку щодо реалізації інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя.
Окремо будемо вдячні за репост.Шановні Мелітопольці!

Центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького має значний багаторічний (більше 20 років) практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології).  Виконує соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

Ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, тренінгах щодо обговорення нагальних проблем суспільно-політичного, соціально-культурного та економічного розвитку міста, регіону та України.

Надає послуги соціологічного супроводу у розробці і втіленні різноманітних соціальних, громадських і комерційних та інших проектів для державних установ, закладів, служб і відомств, підприємств різної форми власності, громадських організацій та приватних осіб.

Надає науково обґрунтовані соціологічні дані для професійної діяльності структурним підрозділам та органам виконавчої влади, засобам масової інформації,  комерційним структурам, громадським організаціям тощо;

Напрямки діяльності Центру соціологічних досліджень

 1. Анкетування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо якості, запровадженої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання результатів навчання
 2. Забезпечення системи соціологічного супроводу діяльності в сфері менеджменту якості освітніх послуг  в Мелітопольському державному педагогічному університеті:
  • сприяння забезпеченню внутрішньої системи якості освіти в університеті шляхом здійснення соціологічного супроводу діяльностіЦентру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу, постійної комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм, науково-методичної ради, постійної комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату, постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти, Центру  освітніх дистанційних технологій, навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів;
  • виявлення реального стану внутрішньої системи забезпечення якості освітніх послуг в МДПУ та аналіз домінуючих тенденцій її розвитку;
  • моніторинг думки споживачів освітніх послуг, їх потреб, запитів, інтересів, настроїв, мотивацій і зацікавленості у навчанні, рівня отримуваних знань, відповідності вимогам ринку праці, аналізі динаміки таких оцінок;
  • вивчення думки роботодавців щодо якості підготовки випускників МДПУ всіх спеціальностей та відповідності їх освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців;
  • моніторинг якості запровадженої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання результатів навчання очима здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників МДПУ.
 3. Надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» із змінами та доповненнями.
 4. Участь у всеукраїнських конференціях, семінарах та круглих столах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України.
 5. Залучення Центру в освітній процес як бази проходження навчальної практики студентів МДПУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 соціологія
 6. Залучення здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти спеціальності 054 соціологія до науково-дослідних робіт, зокрема через отримання ними практичних навичок зі збору, обробки, аналізу й узагальнення соціологічної інформації, підготовки звітів та інших публікацій.
 7. Проведення фундаментальних, прикладних та розвідувальних досліджень.
 8. Проведення прикладних соціологічних досліджень в рамках науково-дослідного держбюджетного замовлення.
 9. Здійснення моніторингу громадської думки населення з широкого спектру питань.
 10. Проведення соціологічних досліджень на рівні міста, області, країни.
 1. Надання органам місцевого самоврядування інформаційної підтримки і допомоги у підготовці управлінських рішень, пов’язаних із вирішенням питань соціально-економічного розвитку та ефективного управління суспільством, забезпечення фаховим консультуванням із соціологічної проблематики.
 2. Формування банку соціологічних даних з метою забезпечення науково обґрунтованими соціологічними даними структурних підрозділів МДПУ, органів виконавчої влади, засобів масової інформації.
 3. Надання оперативної соціологічної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
 4. Надання консалтингових послуг.
 5. Презентація та публікація результатів соціологічних досліджень.
 6. Висвітлення результатів соціологічних досліджень в засобах масової інформації.

Розпорядження 

Тест на самооцінку

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2019 р.)

Анкета щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати моніторингу щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2018 р.)

Показники оцінки якості бально-накопичувальної системи оцінювання знань                     (лютий 2020 р.)

Затребуваність випусників-соціологів на ринку праці очима роботодавців та стейкхолдерів (2019-2020 р.)

Онлайн-опитування студентів щодо покращення дистанційного навчання                         (березень 2020 р.)