Історія кафедри

Кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу була заснована 02 вересня 2019 році на факультеті інформатики, математики та економіки. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Марченко Оксана Анатоліївна. З першого дня свого існування кафедра має потужний потенціал науково-педагогічних працівників: д.е.н, проф. Марченко О.А., д.е.н., проф., Постол А.А., к.е.н. доц., Леушина О.А., к.е.н. доц., Верховод І.С., к.е.н. доц., Біляєв С.С., к.н.держ.упр., доц. Гурбик Ю.Ю., к.геогр.н., асистент Яценко А.Д. Складовою частиною новоствореної кафедри стала освітньо-наукова лабораторія «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», створена для практичної підготовки майбутніх фахівців, набуття ними знань, вмінь та професійних компетентностей та здійснення науково-дослідної роботи у сфері готельної-ресторанної справи та туризму.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу мають значний доробок у науково-дослідній роботі. Викладачами кафедри написано 2 одноосібні монографії, 6 розділів у зарубіжних монографіях, 8 колективних монографій, видано 2 навчальні посібники, 18 статтей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 130 статей у фахових виданнях України тощо.

Викладачі кафедри були учасниками Міжнародних наукових форумах «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.) та «NEW ECONOMICS – 2020» (м. Київ, 31 жовтня 2020 р.), а також приймали участь у більш ніж 100 зарубіжних конференціях (Англія, Німеччина, Нідерланди, Японія, Грузія, Польща, США, Азербайджан та ін.).

 Марченко О.А. була  виконавцем міжнародного наукового проекту The United Nations Environment Programme” (april 2020-november 2020) та міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища «Conserving Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone» (2020).

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу приймали активну участь у розробці стратегії розвитку міста Мелітополь. Марченко О.А. приймала участь в розробці плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополь до 2020р. та є членом робочої групи з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 2020 р.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та рівень професійної підготовки не тільки у провідних українських закладах вищої освіти, а й за кордоном. Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія), Постол А.А. у Вищій школі управління охорони праці м. Катовіце (Польща), Гурбик Ю.Ю. та Біляєв С.С. пройшли міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі, м. Ченстохова (Польща), Верховод І.С. у Запорізькому національному університеті,  Леушина О.А. та Яценко А.Д. в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі.

Марченко О.А. є експертом національного агентства з якості вищої освіти, активним членом спілки підтримки зеленого туризму в Україні, членом Асоціації гостинності України. Всі викладачі кафедри є дійсними членами Всесвітньої економічної асоціації.

НПП кафедри отримано 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Науково-педагогічні працівники кафедри надають освітні послуги за чотирма освітньо-професійними програмами та двома рівнями вищої освіти:

  • Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (бакалавриат, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа);
  • Економіка та бізнес (бакалавриат, спеціальність 051 Економіка);
  • Економіка та адміністрування в охороні здоров`я (магістратура, спеціальність 051 Економіка);
  • Керівництво персоналом та економіка праці (магістратура, спеціальність 051 Економіка).

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми, територіально-управлінськими та громадськими закладами та організаціями. Результатами співпраці є співучасть у наукових проектах, конференціях, форумах, наукових семінарах, написанні наукових праць, монографій, спільній експертній діяльності з питань економіки та наукових досліджень.

Кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу є важливим структурним підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, в якому працюють високопрофесійні та креативні викладачі та навчаються активні, завзяті та найкращі студенти спеціальностей «Економіка» та «Готельно-ресторанна справа».