Історія кафедри

Кафедра  економіки та готельно-ресторанного бізнесу була заснована 2 вересня 2019 році на факультеті інформатики, математики та економіки. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Марченко Оксана Анатоліївна. З першого дня свого існування кафедра має потужний потенціал науково-педагогічних працівників: д.екон.н, професор Марченко О.А., д.екон.н., професор, Постол А.А., к.екон.н. доцент, Леушина О.А., к.екон.н. доцент, Верховод І.С., к.екон.н. доцент, Біляєв С.С., к.н.держ.упр., доцент Гурбик Ю.Ю. У 2022 році науковий потенціал кафедри посилили д.екон.н., професор Пилипенко К.А., д.екон.н., доцент Рунчева Н.В., к.екон.н., доцент Бритвєнко А.С., асистент Сальнікова М.В. Важливою складовою новоствореної кафедри стала науково-освітня лабораторія «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», метою якої є практична підготовка майбутніх фахівців у сфері готельно-ресторанного господарства та туризму, набуття ними знань, вмінь, професійних компетентностей та програмних результатів навчання.

Науково-педагогічний колектив кафедри має значний доробок у науково-дослідній роботі. Сучасний науковий напрям кафедри – проведення комплексних досліджень спрямованих на формування та трансформацію механізмів управління в економіці у контексті сучасного     наукового    виміру.    Викладачами    кафедри   написано 4 одноосібні    монографії,    8    розділів    у    зарубіжних    монографіях, 10 колективних монографій, видано 2 навчальні посібники, 32 статті у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, понад 80 статей у фахових виданнях України, тощо. НПП кафедри презентували свої наукові доробки більш ніж на 150 науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Крім того, науково-педагогічними працівниками кафедри було започатковано проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку соціально-економічних систем у контексті сучасного наукового виміру», де як здобувачі, так і викладачі, а також зарубіжні учасники-партнери презентують свої наукові доробки у дослідженні стратегічних пріоритетів розвитку соціально-економічних систем та наданні практичних рекомендацій, спрямованих на формування та трансформацію механізмів управління в економіці у контексті сучасного наукового виміру.

Марченко О.А. була  виконавцем міжнародних наукових проектів: Реалізація міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища Project SSFA/2017/20, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 Conserving Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone, міжнародного проекту The United Nations Environment Programme. Рroject SSFA/2019/20-1, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 «Conserving, Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone». Проєкту «Послуги з розробки місцевих схем формування екологічної мережі Запорізької області».

Враховуючи інтенсивні процеси децентралізації в Україні та необхідність реалізації стратегії розвитку кожної територіальної громади проф. Марченко О.А. та проф. Постол А.А. були розробниками Стратегії Вільнянської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2022-2023 роки її реалізації.

Проф. Марченко О.А. є членом редколегії Збірника наукових праць «Економічний вісник університету» Університету Григорія Сковороди в Переяславі, який внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) Наказом МОН України № 1301 відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року.

Проф. Марченко О.А., проф. Пилипенко К.А., доц. Рунчева Н.В. є членами редколегії Наукового економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу», який внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б).

НПП кафедри впроваджують в освітній процес досвід отриманий під час проходження підвищення кваліфікації: проф. Марченко О.А. – Mendelova univěrzita v Brně м. Брно (Чехія), Wyzsza Szkole Lingwistyczna м. Ченстохова (Польща); проф. Марченко О.А., проф. Постол А.А., доц. Бритвєнко А.С., ас. Сальнікова М.В. – Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, м. Люблін, (Польща); проф. Постол А.А. – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach м. Катовиці (Польща); проф. Марченко О.А., проф. Постол А.А., проф. Пилипенко К.А., ас. Сальнікова М.В. – International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Burgas-Jerusalem-Beijing); доц. Рунчева Н.В. та доц. Бритвєнко А.С. – Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, м. Рига, (Латвійська Республіка). Досвід отриманий за результатами підвищення кваліфікації та стажування дозволяє впроваджувати в освітній процес актуальні тенденції сучасної економіки та новітні бізнес-моделі розвитку підприємств сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сприяє підвищенню професіоналізму та викладацької майстерності членство науково-педагогічних працівників у професійних спілках: проф. Марченко О.А. – ГС «Асоціація Індустрії Гостинності України», ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму України», ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», Всесвітня економічної асоціації (WEA); проф. Пилипенко К.А. – Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Всеукраїнського конгресу учених економістів-аграрників (ГО «КЕА»), Української асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО); доц. Рунчева Н.В. – Української Технологічної Академії; проф. Марченко О.А., проф. Постол А.А., доц. Верховод І.С., ас. Сальнікова М.В. – Всесвітньої економічній асоціації (WEA)  та ін.

Марченко Оксана Анатоліївна є членом міської Координаційної ради з питань розвитку бізнесу в м. Мелітополь та входить до складу робочої групи з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції м.Мелітополя. У рамках виконання Стратегії інтеркультурного розвитку м.Мелітополь розроблено проєкт «Смакує по-мелітопольськи», співартором якого є професор кафедри Марченко О.А.

Ще одним із важливих напрямків роботи кафедри є активне залучення здобувачів до проведення наукових досліджень. На кафедрі діють 2 студентські наукові гурти – «ECONOMICS» та «Планета туризму».     Науковий      доробок      здобувачів      становить    понад 60 публікацій – це статті у фахових виданнях України, участь у всеукраїнських, міжнародних та зарубіжних конференціях. Здобувачка Єремєєва М.Р. є переможницею Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (диплом І ступеня), здобувачка Сурядна О.В. Всеукраїнського молодіжного конкурсу проєктів розвитку туризму на сільських територіях (номінація «Інноваційно агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму» (диплом І ступеня).

Колектив кафедри має ґрунтовний наробок з підготовки навчально-методичної літератури, яка забезпечує здійснення якісного освітнього процесу для здобувачів кафедри. Науково-педагогічними працівниками отримано 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. За результатами методичних напрацювань НПП видано понад 80 навчально-методичних праць.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, співпрацюючи з підприємствами м.Мелітополя та м.Запоріжжя здійснюють надання наукових послуг за запитом замовника,  розроблені Стратегія розвитку підприємства малого бізнесу ТОВ «Круг» (доц. Верховод І.С.), Перспективний план розвитку ТОВ «ХОРС» (проф. Марченко О.А., проф. Постол А.А.), План реалізації стратегії розвитку ТОВ «ХОРС» в умовах кризи на 2022-2023рр. (проф. Марченко О.А., проф. Постол А.А.), Стратегії розвитку підприємства ТОВ «ТМ «Еталон» та ТОВ «Інтерцил» в умовах кризи (доц. Верховод І.С.).

Науково-педагогічні працівники кафедри входили до складу експертних комісії Міністерства освіти і науки України з акредитації спеціальностей, а зараз є експертами національного агентства з якості вищої освіти з акредитації освітніх програм. Проф. Марченко О.А. є членом Комісії здійснення антидискримінаційної експертизи об’єктів грифування для подальшого надання їм грифа Міністерства освіти і науки України та експертом перевірки заявок Основного конкурсу наукових проектів (МОН). Доц. Рунчева Н.В. є членом постійно діючого колегіального робочого органу Агентства сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти.

У 2021 році на кафедрі було відкрито аспірантуру з підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка освітньо-науковою програми «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка».

Здобувачі та викладачі кафедри беруть активну участь у загальноуніверситетських, міських, міжнародних та всеукраїнських заходах: День міста, фестиваль Черешнево, Покровський ярмарок, День Європи, арт-фестиваль «Том Сойєр Fest», День української гостинності, Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», І Туристичний форум Приазов’я, міжрегіональний семінар «Нематеріальна культурна спадщина, як сучасний туристичний ресурс: досвід, практика, інновації», Туристичний бізнес-форум.

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми, територіально-управлінськими та громадськими закладами та організаціями. Результатами співпраці є співучасть у наукових проектах, конференціях, форумах, наукових семінарах, написанні наукових праць, монографій, спільній експертній діяльності з питань економіки та наукових досліджень.

Кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу є потужним структурним підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, де високопрофесійні та креативні науково-педагогічні працівники реалізують освітні та освітньо-наукові програми за спеціальностями 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа за трьома рівнями вищої освіти.