Кафедра соціології та філософії


КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

Кафедра соціології була створена в Наказом ректора  №92-04 від 27.08.2004 р.

Головна мета кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців у галузі соціології; формування у здобувачів усіх спеціальностей соціальних компетентностей; освоєння та впровадження інноваційних науково-освітніх технологій у навчальний процес; проведення теоретичних і емпіричних досліджень сучасного суспільства; популяризація соціологічних знань серед громади міста, регіону і України в цілому.

Місія кафедри: науковий професійний супровід процесів трансформації та розвитку українського суспільства; формування нової інформаційної культури на міському, регіональному та загальнонаціональному рівні шляхом підготовки соціально відповідальних висококваліфікованих фахівців у галузі соціології відповідно до сучасних світових та національних викликів; виховання національно свідомих громадян та творчих особистостей, здатних критично мислити і відповідально діяти згідно з демократичним цінностям українського суспільства.

Візія кафедри: забезпечення суспільного та економічного розвитку міста, регіону та держави через формування соціального та людського капіталу, органічно поєднуючи наукову, науково-технічну, інноваційну, творчу та громадську діяльність з освітнім процесом; впровадження стандартів якості навчання здобувачів, відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства; формування простору соціальної відповідальності та академічної доброчесності, що гарантує умови для творчого і конструктивного діалогу викладачів, здобувачів та стейкхолдерів.

Діяльність кафедри передбачає вирішення широкого кола завдань, зокрема:

– розвиток партнерських відносин, проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків;

– забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри;

– здійснення наукового керівництва та консультування студентів та активізація їх участі у науково-дослідній роботі;

– сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес;

– підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки студентами наукових досліджень, своєчасне їхнє подання для розгляду на засіданнях кафедри;

організація та проведення науково-практичних конференцій із залученням як провідних вчених, так і студентської молоді;

публікація результатів досліджень у фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя;

– видання монографій, навчальних посібників та підручників;

– залучення студентів до науково-дослідної діяльності в межах роботи гуртка «Соціологос»

Пріоритетні напрямки роботи кафедри соціології

Випускова кафедра – відповідає за виконання освітньо-професійних  програм підготовки фахівців рівнів вищої освіти бакалавр та магістр спеціальності 054 Соціологія і забезпечує:

розробку навчальних планів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Соціологія», освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Соціологія муніципальної політики»

організацію і керівництво дипломних робіт і навчальної/виробничої практики (з фаху);

зв’язок з випускниками для вивчення досвіду їх практичної роботи;

організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки здобувачів;

якість освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

впровадження кращого світового досвіду якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;

впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей здобувачів. Постійне підвищення рівня якості технологій навчання;

контроль якості навчання здобувачів, аналіз результатів поточного та підсумкового контролю, організацію та контроль самостійної роботи здобувачів.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на логічне впорядкування соціально-системної професійної підготовки спеціалістів, здійснення міждисциплінарного зв`язку на рівні кафедри, факультету та університету в цілому. Також одним з важливих напрямів діяльності кафедри є адаптація навчальних дисциплін до різноманітних форм дистанційного навчання. Методична робота кафедри організована і проводиться на основі сучасної теорії і методології соціологічного знання. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення аудиторних занять  та самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання  та вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Кожна дисципліна навчального плану забезпечена робочими навчальними програмами і методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін.

Для написання курсових робіт, проведення навчальної та виробничої практик, кафедрою соціології розроблені «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з соціологічних дисциплін», та «Методичні рекомендації до проведення навчальної та виробничої практики», які визначають основні вимоги до даного виду робіт.

З метою закріплення знань, отриманих в результаті вивчення дисциплін професійної підготовки, а також, набуття студентами навичок проведення соціологічного дослідження, викладачами кафедри розроблена робоча програма «Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти», яка включає навчальну та виробничу практику. Навчальна практика проводиться для студентів 3-го року навчання. Вона є першим етапом практичної підготовки фахівців. Основною метою проходження практики є оволодіння системою знань зі спеціальності, набуття первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, знайомство зі специфікою майбутньої професії, включає виконання комплексу дослідницьких робіт спрямованих на розвиток здібностей застосовувати системні знання на практиці, виховання потреби в самовдосконаленні. Виробнича практика проводиться для студентів 4-го року навчання. Основною метою проходження виробничої практики є здобуття вмінь, навичок дослідницької роботи та досвіду проведення соціологічного дослідження, що включає весь комплекс дослідницьких робіт: підготовку програми соціологічного дослідження, розробку інструментів збору соціологічної інформації, написання описового звіту

Для методичного забезпечення державної атестації студентів у вигляді кваліфікаційної дипломної роботи бакалавра викладачами кафедри розроблені «Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи», які визначають основні вимоги до підготовки та презентації результатів дипломних робіт, її структуру, вимоги до кожного з її розділів та формування бібліографічних посилань.

На базі кафедри соціології з 2000 року успішно функціонує Центр соціологічних досліджень. На базі Центру студенти проходять навчальну практику, проводяться воркшопи, тренінги, майстер-класи із актуальних питань методології та методів соціологічних досліджень, їх програмування та презентації результатів із залученням стейкхолдерів, фахівців із соціологічної науки. Спеціальні дисципліни професійної та практичної підготовки забезпечені комп’ютерними програмами.

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі. Назва науково-дослідної роботи в межах кафедральної теми «Полікультурність як джерело цивілізаційного розвитку багатоетнічної української спільноти»

Діяльность кафедри по зв’язках з громадськістю: новим напрямком роботи кафедри соціології слід вважати розробки, що стосуються діяльності по зв’язках з громадськістю. Кафедра планує надавати допомогу громадським організаціям у проведенні соціальних акцій та громадських ініціатив (експрес-опитування, дослідження громадської думки), пов’язану з формуванням іміджу й репутації організації, застосуванням комунікативних моделей для здійснення цілеспрямованого впливу на цільові аудиторії, створенням ефективних брендів тощо. Викладачі кафедри планують брати участь в організації та проведенні благодійних, міських соціальних акцій, міських інформаційних компаній.