Методична робота

ПРОГРАМА атестаційного екзамену. Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА комплексного державного екзамену за фахом. Спеціальність 051 Економіка

ПРОГРАМА комплексного екзамену з туристичного бізнесу. Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та адміністрування в охороні здоров’я»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Керівництво персоналом та економіка праці»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 051 Економіка за освітньо-професійними програмами: «Економіка та адміністрування в охороні здоров’я» та «Керівництво персоналом та економіка праці»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Навчальна практика (з фаху)»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та захисту курсових робіт для здобувачів спеціальностей 051 Економіка, 241Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр»


Одним з важливих напрямків діяльності кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу є методична робота. Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури, яка має забезпечити здійснення навчального процесу з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

З усіх дисциплін, розроблені та оновлені навчально-методичні комплекси, згідно «Методичних рекомендацій до створення навчально-методичного комплексу з дисциплін», до складу яких увійшли навчальна/робоча програма дисципліни, силабус, лекційний матеріал, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, теми самостійної роботи, тематика курсових робіт, модулі, ректорські контрольні роботи, ККР. Електронні версії НМКД викладені на інфоресурсі центру освітніх дистанційних технологій.

Освітні компоненти, які викладаються на кафедрі забезпечені методичними рекомендаціями, які охоплюють різні форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійну роботу, кваліфікаційні роботи, курсові роботи, виробничі та навчальні практики.

За результатами методичних напрацювань за 2019-2021 рр. НПП кафедри опубліковано навчально-методичні видання:

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікацій Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг 

 (стор.)

Співавтори
Марченко О.А. Курс лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» Мелітополь, 2019. – 180 с. 7,5
Марченко О.А. Програма навчальної практики з фаху для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 Економіка Мелітополь: 2019. – 20 с. 0,8
Марченко О.А. Методичні рекомендації до проходження навчальних та виробничих практик з фаху для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-професійною програмою: «Економіка та бізнес» та «Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 32 с. 1,3
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр», «магістр» Мелітополь,  2019 – 37 с. 1,5
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр». Мелітополь: 2019. – 20 с. 0,8
Марченко О.А. Методичні розробки лекцій з дисципліни «Організація готельного господарства» Мелітополь, 2020. – 116 с. 4,8
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт  для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Керівництво персоналом та економіка праці» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020 р. – 34 с. 1,4
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт  для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та адміністрування в охороні здоров’я» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 34с. 1,4
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (баклаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 20с. 0,8
Марченко О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності  051 Економіка денної форми навчання Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 82с. 3,4
Марченко О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності  051 Економіка денної форми навчання Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 40 с 1,7
Біляєв С.С. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Логістика» Мелітополь, 2019 – 28 с. 1,2
Біляєв С.С. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Світова економіка» Мелітополь, 2019. – 28 с. 1,2
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» Мелітополь, 2020. – 31 с. 1,3
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Глобальна економіка» Мелітополь, 2020. – 32 с. 1,3
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 23 с. 0,9
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020 р. – 22 с. 0,9
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інвестування»  для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь, 2019 – 52 с. 2,2
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Аудит»  для студентів 4 курсу спеціальності 051 Економіка Мелітополь, 2019 – 77 с. 3,2
Верховод І.С. Леушина О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Облік та аудит»  для студентів спеціальності 242 Туризм Мелітополь,  2019 – 145 с. 6,0
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна теорія» Мелітополь,  2019 –43 с. 1,8
Леушина О.А. Методичні рекомендації до практичних занять студентів  з курсу «Економічна теорія» для студентів 1 курсу спеціальності 051 Економіка Мелітополь, 2020,   48 2, 0
Леушина О.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія економіки та економічної думки», для студентів 1 курсу спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 42 с. 1,8
Леушина О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджет та регулювання економіки» Модуль 1. Державне регулювання економіки » Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020 р. – 62 с. 2,6
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси. Модуль1. Фінансовий потенціал підприємства» для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 100 с. 4,2
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» Модуль 2 «Управління фінансовою санацією» для студентів 3 курсу спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 104 с. 4,3
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси страхових організацій»  для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 137 с. 5,7
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні  розробки до практичних  занять студентів  з  курсу  «Бюджет і регулювання економіки» Мелітополь,  2020 – 34 с. 1,4
Верховод І.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси» Модуль 2 «Управління фінансовою санацією» для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 46 с. 1,9
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Аудиторська діяльність» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка та бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 56 с 2,3
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та метрологія» для здобувачів вищої освіти  за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа та туристичний бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 94 с. 3,9
Гурбик Ю.Ю Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи ресторанної справи» Мелітополь, 2019. – 62 с. 2,6
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Організація готельного господарства» Мелітополь, 2019. – 18 с. 0,75
Гурбик Ю.Ю Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Економіка» Мелітополь, 2020. –  61 с. 2,5
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» Мелітополь, 2020. – 43 с. 1,8
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації що написання курсової роботи з дисципліни «Економіка туризму» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа та туристичний бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 70 с. 2,9
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020р. – 42 с 1,8
Яценко А.Д. Конспект лекцій з дисципліни  «Організація ресторанної справи» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Мелітополь, 2020. – 72 с. 3
Яценко А.Д. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Організація ресторанної справи» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Мелітополь, 2020. – 40 с. 1,7
Яценко А.Д. Конспект лекцій з дисципліни «Державне регулювання зайнятості населення» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Керівництво персоналом та економіка праці» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020 р. – 130 с. 5,4
Яценко А.Д. Конспект лекцій з дисципліни «Організація ресторанної справи. Модуль 2. Устаткування закладів  ресторанного господарства» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2020 р. – 124 с. 5,2

НПП кафедри регулярно проводяться методичні семінари, які спрямовані на удосконалення сучасних  підходів до планування та організації навчального процесу на засадах компетентнісного підходу, розглядаються теоретичні і методичні особливості викладання навчальних дисциплін з економіки та готельно-ресторанної справи, сучасні форми організації навчального процесу і управління навчально-творчою діяльністю студентів в системі підготовки кадрів економічного профілю та фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

Протягом 2019-2021 років викладачами кафедри були проведені методичні семінари за наступною тематикою:

 1. Методологічні засади формування та розвитку туристичного ринку за регіонами України (д.екон.н., доц. Марченко О.А.);
 2. Методичні засади трансформації структури туристичної галуззі шляхом досягнення конкурентних регіональних переваг (д.екон.н., проф. Марченко О.А., д.екон.н., проф. Постол А.А.)
 3. Інноваційні технології викладання економічних дисциплін в закладах вищої освіти (к.н.держ.упр., доц. Гурбик Ю.Ю.);
 4. Сучасні інноваційні інтерактивні методи дистанційного викладання економічних дисциплін в умовах карантин (к.н.держ.упр., доц. Гурбик Ю.Ю.);
 5. Роль сучасних технологій при просуванні українського товару на світовий ринок (к.екон.н., доц. Біляєв С.С.);
 6. Вплив інформаційних технологій для розвитку туризму (к.екон.н., доц. Біляєв С.С.);
 7. Метод тестування як форма перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Види тестів та методика їх  розрообки (к.екон.н., доц. Верховод І.С.);
 8. Методика підготовки і проведення ділової гри (к.екон.н., доц. Верховод І.С.);
 9. Інноваційні підходи до розвитку економічних систем (к.екон.н., доц. Леушина О.А.);
 10. Використання методу Case-study в навчанні студентів економічних спеціальностей (к.екон.н., доц. Леушина О.А.);
 11. Інноваційні підходи до підготовки фахівців сфери послуг (к.геогр.н., ас. Яценко А.Д.).

На кафедрі здійснюється керівництво кваліфікаційними роботами. Проходить взаємовідвідування занять викладачів кафедри згідно графіку. Відкриті заняття обговорюються на засіданях кафедри з метою їх удосконалення. Заплановані відкриті заняття проводяться на високому професійному та навчально-методичному рівні.

2 березня 2020 року за ініціативи завідувача кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, д.е.н. Марченко О.А. на базі освітньо-наукової лабораторії «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького пройшов міжкафедральний науково-методичний семінар «Нематеріальна культурна спадщина, як сучасний туристичний ресурс: досвід, практика, інновації», який зібрав усіх зацікавленних осіб, які мають досвід знання і бажання досліджувати актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, музеєзнавства, сприяти визнанню унікальних традицій (звичаїв, обрядів), культурних пам’яток України, які формують туристичний імідж міста, держави.