Наукові гуртки кафедри математики і фізики

Гурток Радикал
кафедра математики і фізики

Керівником наукового гуртка є Рубцов Микола Олексійович, к.т.н., доцент
кафедри математики і фізики
Тематика роботи гуртка: «Комп’ютерні технології при вивченні
математики».

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА

Студентський науковий гурток «Радикал» являє собою творчий
колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої
кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок
науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності
досягнення науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати
активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння
спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови
для їх творчого зростання.
Наукова робота є однією з головних складових навчального процесу,
що забезпечує якісну підготовку фахівців. У вищих навчальних закладах
передбачені різні її форми – це наукові гуртки, робота в наукових
лабораторіях факультету, виконання і захист курсових, дипломних та
магістерських робіт, подання тез на участь у наукових студентських
конференціях, оформлення статей до друку. Усі вони потребують
ґрунтовного методичного забезпечення від викладу основ методології
наукових досліджень до опису усіх основних етапів експериментальних та
розрахункових робіт, від пошуку інформації до представлення результатів у
вигляді рефератів, тез, доповідей, статей тощо.
Об’єкт дослідження – це та сфера, явище або процес, на які
спрямована наукова діяльність з метою визначення суті, закономірностей,
тенденцій тощо або можливостей впливу, використання, поліпшення тощо.

Предмет дослідження – конкретна властивість, аспект, вияв певного
явища або процесу, тому він є вужчим за об’єкт. Предмет дослідження
обов’язково має бути пов’язаний з конкретною науковою проблемою.
Студентські предметні гуртки є об’єднанням студентів, що займаються
науково-дослідною діяльністю на некомерційній основі і створюються на базі
кабінетів і лабораторій університету, у своїй діяльності керуються
Конституцією України, чинним законодавством.
Студентські предметні гуртки – форма поза аудиторної роботи
студентів університету, спрямована на розширення наукового потенціалу й
формування навичок науково-дослідницької діяльності студентів у вільний
від навчання час.
Мета дослідження – те основне, заради чого відбувається
дослідження. Безпосередньо випливає з предмета дослідження.
Основною метою наукового гуртка є залучення талановитих
студентів факультету інформатики, математики та економіки до сфери
наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні
наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній
діяльності.

Основні завдання роботи наукового гуртка:
– сприяння підвищенню рівня підготовки студентів;
– формування у студентів інтересу і потреби до творчості;
– розвиток творчого мислення, самостійності, підвищення внутрішньої
організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й
закріплення отриманих у процесі навчання знань;
– забезпечення активної участі студентів у проведенні конференцій,
конкурсів на кращу роботу, семінарів;
– формування в студентів інтересу до творчості, навчання методиці й
способам самостійного вирішування завдань в різних галузях й одержання
навичок роботи в колективах;

– допомога студентам у оволодінні методикою й навичками
проведення самостійних робіт і розробки деяких проблем;
– обмін досвідом організації і проведення роботи серед членів
студентських предметних гуртків;
– сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу
відповідної дисципліни;
– виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів,
використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення
актуальних завдань підвищення ефективності навчального процесу.
ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

При роботі студентського гуртка «Радикал» члени гуртка обирають для
обговорення і розробки найбільш актуальні теми. Вони творчо підходять до
дослідження сучасних проблем, їх обґрунтування, вивчення та розробці. В
багатьох випадках дослідження супроводжуються застосуванням
комп’ютерних технологій, методів оптимізації та сучасних математичних
розробок. Теми доповідей членів гуртка іноді охоплюють інші напрями, крім
математично направлених. Тобто є доповіді, які споріднені з математичними
дослідженнями. Дуже цікавими є доповіді, що пов’язані з історією
математики, її видатними діячами, практичними винаходами, які
обґрунтовувалися пізніше і лягали в основу математичних теорем і лем.
Всі кроки учасників гуртка направлені на підвищення їх
інтелектуального рівня, творчої, самостійної роботи.
Реалізація роботи гуртка «Радикал» полягала в підготовці презентацій,
статей, демонстрації розробок та винаходів, зустрічей з вчителями шкіл.
Окремо слід виділити членів гуртка, які приймали участь в різних етапах
олімпіад, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

На кафедрі математики і фізики працює науковий гурток «Радикал». Цей гурток працює під керівництвом доцента кафедри Рубцова М.О., а в його склад входять студенти факультету інформатики, математики та економіки.  Тематика гуртка направлена в рамках теми кафедри «Використання сучасних інформаційних технологій в професійній підготовці та роботі вчителя математики» і має своєю метою поширити світогляд студентів на питання, які не входять до тематики університетських навчальних курсів.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів очолював відповідальний за роботу з обдарованою молоддю та проведення олімпіад доц. Баришевський С.О. Студенти під керівництвом Баришевського С.О. неоднократно посідали призові місця у Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт з математики у м. Івано-Франківськ у м. Вінниця та приймали участь IX Міжнародній студентській науковій «Студенческий научный форум».

З 2018 року керівництво науково-дослідною роботою студентів очолює старший викладач кафедри Фоменко В.Г.

Перше засідання гуртка «Радикал» в новому навчальному році відбулося 25 вересня 2020 року. На порядку денному розглядалося декілька організаційних питань. Оскільки відбулися зміни в складі гуртка, то основним питанням був вибір старости гуртка. Одноголосно було обрано старостою гуртка Дігтяр Віолету.

Також розглядалися питання про теми докладів, презентацій та оформлення матеріалів до публікацій. На наступні збори члени гуртка домовились підібрати відповідні матеріали, на підставі яких буде складено річний план роботи гуртка.