Нормативно-правові документи

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Закон “Про освіту”

Закон України “Про Вищу освіту”

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Концепція освітньої діяльності університету

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Стратегія розвитку університету на 2013-2023 р.

Положення про освітню програму підготовки здобувачів

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти 

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти

Положення Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про заочну форму навчання

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Інші Положення щодо організації освітнього процесу

НАУКА

Інформація відділу наукової роботи студентів

Наукові гуртки

Правила оформлення наукових статей

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про організацію соціально-психологічної адаптації першокурсників

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про службу працевлаштування МДПУ

Положення про студентський гуртожиток університету

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року”

Положення про студентське самоврядування

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Порядок забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів

Положення про Комісію  з проведення оцінки корупційних ризиків

 

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікаційні освітні програми

Положення про науково-методичну раду 

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту)

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу 

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів)