Бурцева Олена Георгіївна

Посада: асистент кафедри математики і фізики

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2008 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація – вчитель математики та інформатики (АР №35186069)

Курси що викладає:

1. Математичний аналіз;
2. Теорія ймовірності і математична статистика;
3. Рівняння математичної фізики;
4. Комп’ютерні технології в навчальному процесі;
5. Методика навчання математики.

Досягнення: навчання в аспірантурі за спеціальностю «13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки» (2012-2015 рр.); в рамках теми кафедри розроблені програмні продукти та отримано три свідоцтва авторського права: «Програмний засіб «Мультискрипт 1.0» («Мультискрипт») (№ 56329); «Твір навчального характеру «Методичні рекомендації «Медіаосвітні технології в роботі учителя математики» до педагогічного програмного засобу «Асистент вчителя. Мультимедійні технології» («Асистент вчителя»)»» (№ 58446).

Наукові інтереси: Елементарна математика; математичний аналіз, практикум з розв’язання задач шкільного курсу математики, комп’ютерні технології в навчальному процесі.

E-mail: elena.burtseva19@gmail.com

Основні публікації:

 1. Бєсова О. Г. Два підходи до тлумачення поняття «Медіаосвіта». Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб. праць Х Всеукр. наук.-метод. конф. (28-29 листопада 2013 р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»). Київ, 2013. С. 420-422.
 2. Бєсова О. Г. До питання структури професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Наукове видання РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб.наук пр. 2013. – Вип. 39. Ч.3. С. 45-49
 3. Бєсова О. Г. Медіаосвіта в формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Сучасний урок в школі: теорія і практика: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. (Мелітополь, 1 листопада 2013 року. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Мелітополь, 2013.С. 127-131.
 4. Бєсова О. Г. Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології:– збірник наукових праць. 2014. № 5(39). С. 157-162.
 5. Бєсова О. Г. Медіаосвітні технології в процесі формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Наукове видання РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб.наук пр. 2014 – Вип. 46. – Ч.4. С. 23-28.
 6. Бєсова О. Г. Підготовка майбутніх вчителів математики в контексті положень медіаосвіти в Україні. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Мелітополь, 27-28 лютого 2014 року. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Мелітополь, 2014. С. 170-174.
 7. Бєсова О. Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій. Інформаційні технології в освіті. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Мелітополь, 24-25 квітня 2014 року. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Мелітополь. 2014. С.47-53.
 8. Бєсова О. Г., Бєльчев П. В. Інваріативна та варіативна складові інформаційної компетентності майбутнього учителя математики. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб.наук пр. 2014. Додаток 1 до Вип. 5, Том III (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 327-333.
 9. Бєсова О. Г. Медіаосвітні технології в процесі формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Сучасний урок в школі: теорія і практика. Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції (Мелітополь, 26 березня 2015 року. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Мелітополь, 2015. С. 56-60.
 10. Бурцева О. Г., Бєльчев П. В. Застосування медіаосвітніх технологій для формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики в навчально-виховному процесі. Педагогика. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. Сборник научных докладов. (Гданськ, 29-30 червня 2015 року). Гданськ. 2015. С. 101-103.
 11. Бурцева О. Г. Застосування медіаосвітніх технологій для формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики в навчально-виховному процесі. Наукове видання Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць. 2016.-Вип. 8. С. 62-65.
 12. Бурцева О. Г. Історія виникнення медіаосвітніх технологій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Наукове видання Класичного приватного університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук.пр. 2019. Вип. 67. Т .1. С. 142-146. (Index Copernicus International)
 13. Бурцева О. Г. Критерії та показники сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Умань. 2020 (Index Copernicus International) (на рецензуванні)

 

Наукометричний профіль викладача:

Google Scholar

ORCID