Department of Economics, Management and Administration

Засновником економічної освіти в університеті був к.е.н., професор А.В. Дергаль. Значний внесок у її становлення та розвиток зробили: к.е.н., доцент О.К. Круть, к.т.н., професор Т.І. Хорошилова, к.е.н., доцент С.Ю. Дядечко, к.е.н., доцент В.К. Адаменко.

В 2017 р. у складі факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького шляхом об’єднання колективів науково-педагогічних працівників, що розвивали економічні та управлінські напрями підготовки, спеціальності та відповідні наукові школи, засновано кафедру економіки, управління та адміністрування.

На початку 2019-2020 н.р. кафедру управління та адміністрування було виділено у окремий структурний підрозділ. В 2020 році завідувачем кафедри управління та адміністрування став к.т.н., доцент Павленко О.М.

З 2023 р. кафедру очолює к.е.н., доцент Захарова Н.Ю.

Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі управління та адміністрування в теперішній час здійснюють: д.е.н., професор Чижова В.І.; к.т.н., доцент, перший проректор МДПУ імені Богдана Хмельницького Павленко О.М.; к.е.н., доцент Захарова Н.Ю.; к.е.н., доцент Намлієва Н.В., к.е.н., ст. викладач Осипенко С.О., ст. викладач Щебликіна З.В.

 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Підготовка відбувається за такими освітніми програмами:

ОП «Менеджмент підприємств та організацій» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (гарант – Захарова Н.Ю., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування), яка дозволяє опанувати комплекс професійних навичок, засвоїти нові форми і методи управління і сформувати із здобувача ефективного та результативного менеджера, без якого неможлива діяльність будь-якого підприємства чи організації;

– ОП «Менеджмент підприємств та організацій» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» (гарант – Чижова В.І., д.е.н., професор кафедри управління та адміністрування), яка стосується підготовки менеджерів і керівників підприємств й організацій найвищого рівня;

– ОП «Управління навчальними закладами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» (гарант – Павленко О.М., к.т.н., доцент, перший проректор МДПУ імені Богдана Хмельницького) є вкрай актуальною, оскільки в умовах реформування національної системи освіти, керівник, що володіє новими підходами до управління, стає ключовою фігурою процесу перетворень, що відбуваються в галузі та передбачає підготовку директорів дошкільних виховних закладів, шкіл, гімназій, професійних навчальних закладів.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію у профільних ВНЗ України та за кордоном. Неодноразово протягом останніх років викладачами було пройдено Міжнародне підвищення кваліфікації за різними напрямами, організаторами якого є Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації».

Для підвищення якості освітнього процесу та забезпечення високого рівня практичної підготовки майбутніх фахівців кафедра постійно співпрацює із стейкхолдерами, серед яких: к.е.н., доцент, заступниця голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області Когут І.А.; директор Запорізького представництва ТОВ «Компанія АгроНова», м. Кропивницький Осипенко О.М.; менеджер по роботі з регіональними клієнтами ТОВ «Нова пошта» Бесараб І.В.; директорка ліцею № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області Савченко Н.М.; директорка Чкаловського НВК Олександрівської сільської ради Запорізької області Кузьмінська І.Л.

На регулярній основі відбуваються зустрічі із стейкхолдерами з метою оновлення освітніх програм, а також ознайомлення здобувачів з вимогами ринку до основних навичок і вмінь, якими повинен володіти майбутній фахівець.

Задля набуття студентами практичних навичок, якими потрібно володіти для досягнення успіху у своїй професійній діяльності, а також профільної підготовки до майбутньої професійної діяльності в навчальних планах спеціальностей передбачено проходження студентами різних видів практик на підприємствах різної функціональної направленості залежно від обраної спеціалізації.

В рамкам міжвузівської співпраці між Запорізьким Національний університетом та Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького періодично відбуваються гостьові лекції на актуальну тематику, в яких приймають участь як викладачі, так і здобувачі вищої освіти обох навчальних закладів.

Наукова робота кафедри здійснюється за темою: «Застосування інформаційних технологій в управлінні та розробці оцінки ефективності діяльності підприємств та органів місцевого самоврядування».

В рамках наукової роботи колектив кафедри управління та адміністрування тісно співпрацює із Запорізький національним університетом. Так, у 2021-2022 н.р.,

 

2022-2023 н.р. колектив кафедри управління та адміністрування став:

1. Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях».

2. Співорганізаторами Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності».

3. Співорганізаторами Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» задля обміну ідеями, реалізації бізнес-можливостей та створення спільних проєктів у сферах технологічного трансферу й інновацій.

Кафедра управління та адміністрування є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення», яка проводиться другий рік поспіль. За її результатами видається збірник матеріалів конференції, в якому представлені основні здобутки її учасників.

Викладачі кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських, Міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, мають публікації як у вітчизняних фахових виданнях, так і у провідних зарубіжних журналах, внесених до міжнародних науковметричних баз даних (Scopus, Web of Science).

Неодноразово викладачі кафедри були включені до складу журі, апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з галузей знань і спеціальностей, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Павленко О.М. є членом спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», членом оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання».

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Management magic», який являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу.

Так, в рамках наукової роботи гуртка під керівництвом к.т.н., доц. Павленка О.М. здобувачем магістратури Задніпренко М.А. була здійснена інноваційна розробка (стартап продукту) Camtouch та розроблені напрями її використання в освітньому процесі. Даний пристрій дозволяє зробити з будь-якого екрану (телевізор, екран для проектору, монітор) сенсорний. На сьогодні більше 600 класів вже використовують Camtouch (Велика частина в Україні + користувачі в Японії, Великобританії, США і ще 5 країнах).

Студенти спеціальності «Менеджмент» неодноразово здобували призові місця у наукових конкурсах та отримували подяки за активну наукову та громадську діяльність.

Виховна робота кафедри забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. В першу чергу вона спрямована на набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури. В її рамкам проводяться міні-лекції, заходи з патріотичного виховання, екскурсії, круглі столи, зустрічі із відомими людьми, учать у благодійних проєктах тощо.

Навчальна, науково-дослідна та виховна робота кафедри управління та адміністрування спрямовані на забезпечення майбутніх фахівців спеціальності потенціалом новітніх економічних, організаційних, управлінських технологій для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності за фахом, на розвиток умінь самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до їх функціональних обов’язків.